o autorze

Uwiel­biam odkry­wa­nie tego, co jesz­cze nie­zna­ne i nie­zba­da­ne. Już na 2 roku stu­diów praw­ni­czych zain­te­re­so­wa­łem się pra­wem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii – trud­nym obsza­rem, wyma­ga­ją­cym zna­jo­mo­ści infor­ma­ty­ki. Infor­ma­ty­ki, któ­rej praw­ni­cy na ogół nie rozu­mie­ją. To było w 2010 roku… i od tego cza­su pasjo­nu­ję się róż­ny­mi aspek­ta­mi tej gałę­zi pra­wa (jeśli może­my tak ją nazwać).

Zawsze szcze­gól­nie bli­skie były mi praw­ne aspek­ty ochro­ny infor­ma­cji. Szyb­ko moim koni­kiem sta­ło się cyber­bez­pie­czeń­stwo. Będąc jesz­cze stu­den­tem zało­ży­łem ten blog i od 2013 r. cały czas piszę o rze­czach zwią­za­nych z tą tema­ty­ką. W 2016 roku – w trze­cie uro­dzi­ny blo­ga – wyda­łem nawet pierw­szą w Pol­sce (Euro­pie?) praw­ni­czą mono­gra­fię na temat cyber­prze­stęp­ców w sie­ci dark­net (wię­cej info tutaj).

Jestem ogrom­nym szczę­ścia­rzem, ponie­waż moja pasja to też moja pra­ca. Świad­czę wspar­cie praw­ne przede wszyst­kim dla firm z sek­to­ra IT. Dora­dzam, szko­lę, audy­tu­ję, nego­cju­ję i przy­go­to­wu­ję umo­wy, regu­la­mi­ny, doku­men­ty, opi­nie praw­ne, dora­dzam i opra­co­wu­ję stra­te­gie pro­ce­so­we. Wśród przed­się­bior­ców korzy­sta­ją­cych z moich usług znaj­du­ją się fin­te­chy, szpi­ta­le, ban­ki, ope­ra­to­rzy tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ni, spół­ki skar­bu pań­stwa, glo­bal­ni pro­du­cen­ci żyw­no­ści i pro­du­cen­ci oprogramowania.

W tym wszyst­kim nie jestem zwy­kłym praw­ni­kiem i wie o tym każ­dy z kim mia­łem oka­zję popra­co­wać.  Bie­gle łączę wie­dzę praw­ni­czą z infor­ma­tycz­ną. Rozu­miem nie tyl­ko pra­wo, w któ­rym się spe­cja­li­zu­ję, ale i tech­no­lo­gię, któ­rą sta­ra się ono regulować.

Przy­go­to­wu­ję też roz­pra­wę dok­tor­ską na Wydzia­le Pra­wa UAM w Pozna­niu – doty­czy ona prak­tycz­nych pro­ble­mów ochro­ny tajem­nic w spo­łe­czeń­stwie infor­ma­cyj­nym. Pro­wa­dzę też zaję­cia dla stu­den­tów pra­wa (UAM) i infor­ma­ty­ki (WSB): wykład z pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych, autor­ski wykład poświę­co­ny cyber­prze­stęp­czo­ści, ćwi­cze­nia dla stu­den­tów z pod­staw pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, pra­wa cywil­ne­go i pod­staw bezpieczeństwa.

Jeśli szu­kasz kon­kret­nych infor­ma­cji o moim dorob­ku, doświad­cze­niu zawo­do­wym czy zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tach, to koniecz­nie wejdź na www​.Kon​rad​Ma​zur​.pl