kontakt

Jeśli cie­ka­wi Cię tema­ty­ka moje­go blo­ga, masz pyta­nia, suge­stie, chciał­byś dowie­dzieć się cze­goś wię­cej lub po pro­stu sko­rzy­stać z świad­czo­nych prze­ze mnie usług praw­ni­czych, możesz skon­tak­to­wać się ze mną na dwa sposoby:

> mailo­wo (możesz zaszy­fro­wać wia­do­mość → mój klucz PGP od 2013 r. jest na pgp​.mit​.edu lub tutaj)

> wypeł­nia­jąc poniż­szy formularz: