polityka prywatności

Mój blog wyko­rzy­stu­je pli­ki cookie. Czym one dokład­nie są i jak dzia­ła­ją możesz dowie­dzieć się kli­ka­jąc tutaj.

Blog cyberprzestępczość.pl wyko­rzy­stu­je pli­ki cookie w celu:

  • iden­ty­fi­ka­cji typu urzą­dze­nia, z któ­re­go korzy­stasz i dopa­so­wa­nia for­my wyświe­tla­nej na nim tre­ści (dzię­ki temu, gdy korzy­stasz np. ze smar­fo­na blog przyj­mu­je bar­dziej przy­ja­zny, dla małe­go i doty­ko­we­go wyświe­tla­cza, widok mobilny),
  • powią­za­nia Two­jej prze­glą­dar­ki z logi­nem, z któ­re­go piszesz komen­ta­rze (byś nie musiał/a się logo­wać za każ­dym razem, gdy zechcesz coś napisać),
  • two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk pozwa­la­ją­cych na ana­li­zo­wa­nie tego, w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją ze serwisu.

Jako autor blo­ga mogę pod­jąć pró­bę kon­tak­tu z użyt­kow­ni­kiem tyl­ko w przy­pad­ku, gdy samo­dziel­nie i dobro­wol­nie udo­stęp­ni mi on swo­je dane kon­tak­to­we. Oświad­czam rów­nież, iż nigdy nie sprze­da­ję oraz nie udo­stęp­niam oso­bom trze­cim danych pozy­ska­nych poprzez tech­no­lo­gię cookie i inne dzia­ła­nia zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem bloga.

Jeśli nie zga­dzasz się na korzy­sta­nie z pli­ków cookie wią­żą­cych Two­ją prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą z ser­we­rem blo­ga – zmień usta­wie­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, z któ­rej korzy­stasz na swo­im kom­pu­te­rze lub innym urzą­dze­niu uży­wa­nym do prze­glą­da­nia zaso­bów sie­ci inter­net. Jak to zro­bić? Gdy korzy­stasz z Chro­me zobacz tutaj, jeśli korzy­stasz z Fire­fo­x’a klik­nij tutaj; jeśli korzy­stasz z Ope­ry klik­nij tutaj. Jeśli uży­wasz innej prze­glą­dar­ki, to poszu­kaj we wspar­ciu tech­nicz­nym infor­ma­cji na temat tego jak wyłą­czyć cookie samo­dziel­nie. Pamię­taj, że wyłą­cze­nie cookie nie zmie­ni fak­tu, iż nadal będziesz mógł w peł­ni bez­pro­ble­mo­wo korzy­stać z tre­ści umiesz­cza­nych na moim blogu.