o blogu

Cyber­prze­stęp­czość to fascy­nu­ją­ce zagad­nie­nie. Jak bar­dzo, świad­czą cho­ciaż­by życio­ry­sy takich posta­ci jak Kevin Mit­nick czy nasz rodzi­my i nie­uchwyt­ny dla orga­nów ści­ga­nia Zdzi­sław Dyr­ma. Pisa­nie blo­ga o cyber­prze­stęp­czo­ści okiem praw­ni­ka, któ­ry od nie­mal­że począt­ku swo­jej przy­go­dy z Temi­dą zaj­mu­je się tym tema­tem mogło­by spro­wa­dzić się jedy­nie do stra­sze­nia, że kolej­ny ser­wis padł ofia­rą kra­dzie­ży bazy danych i nasze kar­ty kre­dy­to­we są zagro­żo­ne, że praw­do­po­dob­nie co trze­ci z nas korzy­sta w tej chwi­li z komputera-zombie albo… że jeden z Two­ich pra­cow­ni­ków może w akcie zemsty znisz­czyć Two­ją firmę…

Chcę jed­nak by mój blog był inny – by trak­to­wał nie o poje­dyn­czych zda­rze­niach, o któ­rych prze­czy­tasz w całej sie­ci, a o glo­bal­nym zja­wi­sku. Zja­wi­sku, któ­re sta­je się rze­czy­wi­sto­ścią. Bar­dzo czę­sto bole­sną dla prze­cięt­ne­go oby­wa­te­la, w szcze­gól­no­ści przed­się­bior­cy. Tre­ści na blo­gu są kie­ro­wa­ne w szcze­gól­no­ści do osób na co dzień mają­cych stycz­ność z pra­wem – naj­czę­ściej pra­cu­jąc w fir­mach z sek­to­ra IT. Obec­ne prze­mia­ny gospo­dar­cze zwią­za­ne z wyko­rzy­sta­niem roz­wo­ju nowych tech­no­lo­gii są tak dyna­micz­ne, że nie­raz i mło­dzi ludzie nie potra­fią za nimi nadą­żyć. A gdy tech­no­lo­gia zaczy­na się sty­kać z pra­wem, to sytu­acja kom­pli­ku­je się jesz­cze bardziej…

Jeśli więc czu­jesz, że ota­cza­ją­ca Cię cyber­prze­strzeń prze­sta­je być zro­zu­mia­ła, to posta­ram się by mój blog był w niej pew­ne­go rodza­ju przy­sta­nią prak­tycz­nych i uni­wer­sal­nych infor­ma­cji. Będę więc pisał nie tyl­ko o pro­ble­mach praw­nych, ale też i o drob­nych sztucz­kach, któ­re nie­raz spo­wo­du­ją, że cyber­prze­stęp­ca wybie­rze na swo­ją ofia­rę nie Cie­bie czy Two­ją fir­mę, a kogoś mniej przy­go­to­wa­ne­go do konfrontacji.

Mam jed­nak nadzie­ję, iż siłą napę­do­wą tego blo­ga będzie jego inte­rak­cja z czy­tel­ni­kiem. Więc gdy tra­pi Cię jakiś pro­blem, nie rozu­miesz jakie­goś zagad­nie­nia z pogra­ni­cza pra­wa i nowych tech­no­lo­gii to pamię­taj – zawsze chęt­nie posta­ram się roz­wiać Two­je wąt­pli­wo­ści. Wystar­czy napi­sać na