Jak możesz prze­czy­tać na blo­gu, wyda­łem książ­kę o cyber­prze­stęp­czo­ści pod tytu­łem Pol­sko­ję­zycz­na spo­łecz­ność prze­stęp­cza zor­ga­ni­zo­wa­na w sie­ci dark­net. To pierw­sza taka pozy­cja w Pol­sce, któ­ra na poważ­nie podej­mu­je tema­ty­kę spo­łecz­no­ści cyber­prze­stęp­czych w naszych kra­ju. Przed­sta­wiam w niej spo­so­by ich dzia­ła­nia i ana­li­zu­ję wybra­ne zagad­nie­nia praw­ne. W książ­ce jest rów­nież małe wpro­wa­dze­nie do tech­nicz­nych aspek­tów dzia­ła­nia dark­ne­tu – jeśli więc nigdy wcze­śniej nie inte­re­so­wa­łeś się jak dzia­ła ta bar­dziej nie­do­stęp­na część sie­ci, to książ­ka może sta­no­wić dla Cie­bie szyb­kie wpro­wa­dze­nie. Doło­ży­łem wszel­kich sta­rań aby kom­plek­so­wo zary­so­wać podej­mo­wa­ną tema­ty­kę i z rado­ścią muszę przy­znać, że oso­by, któ­re do tej pory zapo­zna­ły się z książ­ką potwier­dza­ją, że to mi się uda­ło. Książ­ka zosta­ła pozy­tyw­nie zre­cen­zo­wa­na przez prof. Jerze­go Kosiń­skie­go z Wyż­szej Szko­ły Poli­cji w Szczyt­nie, a patro­nat nad nią obję­ła Fun­da­cja Bez­piecz­na Cyber­prze­strzeń.

Jedy­ną moż­li­wo­ścią naby­cia książ­ki jest jej kup­no za pośred­nic­twem tego blo­ga i jest to mój świa­do­my wybór. Posta­wi­łem na peł­ny self-publishing, dzię­ki któ­re­mu książ­kę uda­ło mi się wydać w twar­dej opra­wie z szy­ty­mi blo­ka­mi dobrej jako­ści papie­ru zacho­wu­jąc przy­stęp­ną cenę (49 zł). Całość jest po pro­stu porząd­na i nie roz­le­ci się po pierw­szym prze­czy­ta­niu. Gdy­bym wydał to w tra­dy­cyj­nym wydaw­nic­twie praw­ni­czym cena koń­co­wa takiej wer­sji mogła­by mieć nawet i trzy cyfry.

W chwi­li obec­nej stan­dar­do­wo ofe­ru­ję wysył­kę kurie­rem w cenie książ­ki. Jeśli inte­re­su­je Cię pacz­ko­mat lub inna for­ma dosta­wy – napisz do mnie.

Książ­kę możesz zamó­wić na dwa spo­so­by – albo wypeł­nia­jąc poniż­szy for­mu­larz, albo kon­tak­tu­jąc się ze mną pod adre­sem – jeśli bar­dzo zale­ży Tobie na pouf­no­ści, to możesz zaszy­fro­wać maila moim klu­czem publicz­nym PGP 🔐.

Oczy­wi­ście dla każ­dej zaku­pio­nej książ­ki wysta­wiam fak­tu­rę VAT, więc jeśli pro­wa­dzisz wła­sną dzia­łal­ność, to książ­kę możesz wrzu­cić w kosz­ty – podaj wte­dy koniecz­nie numer NIP – w prze­ciw­nym wypad­ku otrzy­masz fak­tu­rę potwier­dza­ją­cą zakup na oso­bę fizyczną.

Aktualizacja

Moja książ­ka jest w sprze­da­ży od kil­ku lat – prze­zna­czo­ny do sprze­da­ży nakład wyczer­pał się już nie­mal zupeł­nie, pozo­sta­ło nie­wie­le egzem­pla­rzy. W związ­ku z tym naby­cie książ­ki jest dalej moż­li­we, lecz w nie­co wyż­szej cenie, wyno­szą­cej 69 zł (cena zawie­ra koszt wysyłki).

    ZAMÓW KSIĄŻKĘ 📕
    Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet

    Koszt zaku­pu książ­ki, w związ­ku z wyprze­da­niem pra­wie całe­go nakła­du, wyno­si 69 zł. Cena zawie­ra w sobie kosz­ty prze­sył­ki kurier­skiej. Wypeł­nia­jąc poniż­szy for­mu­larz możesz zamó­wić książ­kę. Po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza zosta­niesz prze­kie­ro­wa­ny do ser­wi­su Prze​le​wy​24​.pl umoż­li­wia­ją­ce­go natych­mia­sto­wą płat­ność. Dodat­ko­wo otrzy­masz tak­że maila, w któ­rym będzie link umoż­li­wia­ją­cy bły­ska­wicz­ną płat­ność przez Przelewy24 jak i dane do prze­le­wu tra­dy­cyj­ne­go – moż­li­wa jest zapła­ta tra­dy­cyj­nym prze­le­wem bankowym. 
    ⠀ Akcep­tu­ję regu­la­min, zapo­zna­łem się z obo­wiąz­kiem infor­ma­cyj­nym i chcę zaku­pić książ­kę (pole wymagane)