Privacy by design & privacy by default w aplikacjach mobilnych

Ochro­na danych oso­bo­wych w fazie pro­jek­to­wa­nia oraz zasa­da domyśl­nej ochro­ny danych to nowe obo­wiąz­ki, któ­re zosta­ną nało­żo­ne na admi­ni­stra­to­rów danych oso­bo­wych 25 maja 2018 r. W dniu tym wcho­dzi w życie nowe ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ochro­ny danych oso­bo­wych wpro­wa­dza­ją­ce te zasa­dy. Jeśli jesteś pro­gra­mi­stą, to lepiej nie machaj ręką na to, że do ich wej­ścia w życie pozo­sta­ło jesz­cze … czy­taj dalej »

Analizy powłamaniowe, internet rzeczy, uczenie maszynowe – czyli jak było na Code Europe

Trzy tygo­dnie temu zapo­wia­da­łem, że wybie­ram się na Code Euro­pe – naj­więk­szą w Pol­sce kon­fe­ren­cję dla pro­gra­mi­stów odby­wa­ją­cą się pod patro­na­tem blo­ga cyberprzestępczość.pl. Dzi­siaj mam małą rela­cję z tego wyda­rze­nia. Omó­wię naj­cie­kaw­sze dla mnie wystą­pie­nia oraz krót­ko stresz­czę o czym tam mówiłem.

czy­taj dalej »