Rzecz o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w usłudze hostingu

Poprzed­ni wpis na temat dzia­łań spół­ki świad­czą­cej usłu­gi pod mar­ką Fit and eat zna­lazł (co mnie cie­szy) odzew wśród czy­tel­ni­ków blo­ga. Dosta­łem maila pod­da­ją­ce­go w wąt­pli­wość kwe­stie zwią­za­ne z obo­wiąz­kiem powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, któ­re­go powi­nien (według mnie) doko­nać admi­ni­stra­tor Fit and eat względem hostin­go­daw­cy. Ja jed­nak obsta­ję przy swo­im i dziś przed­sta­wię nowe fak­ty w dys­ku­sji wśród praw­ni­ków oba­la­ją­ce argu­ment z tzw. for­mal­nej wykład­ni prze­pi­sów usta­wy o ochro­nie danych osobowych.

czy­taj dalej »