Coś dla ofiar CryptoLockera

Zachod­nie ser­wi­sy dono­szą, iż cyber­prze­stęp­cy sto­ją­cy za stwo­rze­niem Cryp­to­Loc­ke­ra (wspo­mi­na­łem o nim w poprzed­nim wpi­sie) wdro­ży­li cał­kiem inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie doty­czą­ce zwal­cza­nia skut­ków jego dzia­ła­nia. Sam Cryp­to­Loc­ker dzia­ła bowiem w ten spo­sób, że po zain­fe­ko­wa­niu kom­pu­te­ra użyt­kow­ni­ka szy­fru­je wszyst­kie dostęp­ne pli­ki o roz­sze­rze­niach takich jak m.in. pdf, doc, jpg, xls itp. Gene­ral­nie więc for­ma­ty, z któ­rych korzy­sta prze­cięt­ny użyt­kow­nik kom­pu­te­ra. Następ­nie opro­gra­mo­wa­nie to pro­si o uisz­cze­nie grzyw­ny waha­ją­cej się, w róż­nych wyda­niach od 200 do 700 dola­rów lub euro.

czy­taj dalej »

Szyfrowanie danych jako podstawa bezpieczeństwa

Pra­wi­dło­wo wdro­żo­ne szy­fro­wa­nie danych zapi­sa­nych w pamię­ci kom­pu­te­ra, ser­we­ra, smart­fo­nu, table­tu czy jakie­go­kol­wiek inne­go urzą­dze­nia sta­je się prak­tycz­nie nie­moż­li­wą do poko­na­nia barie­rą dla oso­by pró­bu­ją­cej uzy­skać nie­upraw­nio­ny dostęp do danych. Z moich obser­wa­cji wyni­ka, że czę­sto to pro­ste i nie gene­ru­ją­ce kosz­tów roz­wią­za­nie zapew­nia­ją­ce napraw­dę pod­sta­wo­wą ochro­nę prze­twa­rza­nych w przed­się­bior­stwie infor­ma­cji nie jest w ogó­le wdrażane.

czy­taj dalej »