Relacja z Legal aspects of personal data protection in cyber space

Mia­łem wczo­raj nie­wąt­pli­wą przy­jem­ność wygło­sić wykład otwie­ra­ją­cy kon­fe­ren­cję Legal aspects of per­so­nal data pro­tec­tion in cyber spa­ce, któ­ra odby­ła się pod patro­na­tem Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji w Poznaniu.

W ten spo­sób ofi­cjal­nie roz­po­czę­ła się ELSA Poznań Law Scho­ol on Cyber Law. Jest to orga­ni­zo­wa­na co roku, już od 5 lat, mają­ca miej­sce w Pozna­niu, szko­ła let­nia doty­czą­ca praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Być może pamię­tasz, że dwa lata temu w ramach 3 edy­cji tej wła­śnie szko­ły let­niej prze­pro­wa­dzi­łem warsz­tat doty­czą­cy naj­częst­szych błę­dów popeł­nia­nych przez star­tu­py na grun­cie GDPR/RODO. W tego­rocz­nej edy­cji bio­rą udział stu­den­ci z całe­go świa­ta, a co cie­szy mnie szcze­gól­nie – wśród słu­cha­czy dzi­siej­szej kon­fe­ren­cji było cał­kiem spo­ro poznań­skich (i nie tyl­ko) adwo­ka­tów oraz rad­ców praw­nych. Całość natu­ral­nie odby­wa się w języ­ku angiel­skim. Kon­fe­ren­cję otwo­rzył Pro­rek­tor UAM – prof. dr hab. Ryszard Naskręc­ki, a całość pro­wa­dzi­ła kol. Anna Mrozowska.

czy­taj dalej »

10 kroków, które pomogą dostosować system IT do RODO

Na fali popu­lar­no­ści tema­ty­ki jaką jest ochro­na danych oso­bo­wych, chciał­bym dzi­siaj podzie­lić się z czy­tel­ni­ka­mi kil­ko­ma uwa­ga­mi na temat tego jak w prak­ty­ce radzić sobie z sys­te­ma­mi infor­ma­tycz­ny­mi prze­twa­rza­ją­cy­mi dane oso­bo­we. Dosta­ję dość czę­ste pyta­nia pokro­ju „jak zabrać się za RODO w sys­te­mach IT”. Jak wie­cie napi­sa­łem arty­kuł nauko­wy na ten temat, ale nauka to nauka, a prak­ty­ka to prak­ty­ka 😃. Tema­ty­ka jest nie­zwy­kle waż­ka, bo prze­cież RODO jak i inne regu­la­cje doty­czą­ce ochro­ny danych nie powsta­ły­by gdy­by nie roz­wój sys­te­mów IT. Nie trze­ba być tak­że szcze­gól­nie bły­sko­tli­wym, by zorien­to­wać się, iż spo­sób podej­ścia do reali­za­cji wymo­gów RODO przez sys­te­my IT nie został w jed­no­znacz­nie przez RODO spre­cy­zo­wa­ny. Jeśli coś wyni­ka z tych prze­pi­sów, to jedy­nie fakt, iż powin­ny być one neu­tral­ne tech­no­lo­gicz­nie. W prak­ty­ce zaś sys­te­my do wymo­gów RODO dosto­so­wać bez­względ­nie trze­ba. Dziś więc krót­ki, nie­co zajaw­ko­wy arty­kuł na temat sekwen­cji dzia­łań, któ­rą naj­czę­ściej reali­zu­ję dora­dza­jąc moim Klientom.

czy­taj dalej »