10 kroków, które pomogą dostosować system IT do RODO

Na fali popu­lar­no­ści tema­ty­ki jaką jest ochro­na danych oso­bo­wych, chciał­bym dzi­siaj podzie­lić się z czy­tel­ni­ka­mi kil­ko­ma uwa­ga­mi na temat tego jak w prak­ty­ce radzić sobie z sys­te­ma­mi infor­ma­tycz­ny­mi prze­twa­rza­ją­cy­mi dane oso­bo­we. Dosta­ję dość czę­ste pyta­nia pokro­ju „jak zabrać się za RODO w sys­te­mach IT”. Jak wie­cie napi­sa­łem arty­kuł nauko­wy na ten temat, ale nauka to nauka, a prak­ty­ka to prak­ty­ka 😃. Tema­ty­ka jest nie­zwy­kle waż­ka, bo prze­cież RODO jak i inne regu­la­cje doty­czą­ce ochro­ny danych nie powsta­ły­by gdy­by nie roz­wój sys­te­mów IT. Nie trze­ba być tak­że szcze­gól­nie bły­sko­tli­wym, by zorien­to­wać się, iż spo­sób podej­ścia do reali­za­cji wymo­gów RODO przez sys­te­my IT nie został w jed­no­znacz­nie przez RODO spre­cy­zo­wa­ny. Jeśli coś wyni­ka z tych prze­pi­sów, to jedy­nie fakt, iż powin­ny być one neu­tral­ne tech­no­lo­gicz­nie. W prak­ty­ce zaś sys­te­my do wymo­gów RODO dosto­so­wać bez­względ­nie trze­ba. Dziś więc krót­ki, nie­co zajaw­ko­wy arty­kuł na temat sekwen­cji dzia­łań, któ­rą naj­czę­ściej reali­zu­ję dora­dza­jąc moim Klientom.

czy­taj dalej »