Kupiłeś książkę

Pro­ce­du­ra zaku­pu zosta­ła zakoń­czo­na, dzię­ku­ję za Two­je zamówienie!

Na poda­ny adres e‑mail dosta­niesz wia­do­mość potwier­dza­ją­cą zło­że­nie zamó­wie­nia –w jej tre­ści są wszel­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje doty­czą­ce płat­no­ści – na wypa­dek, gdy­by prze­lew się nie powiódł. W załącz­ni­ku do tej wia­do­mo­ści znaj­du­je się tak­że regu­la­min, któ­ry zaak­cep­to­wa­łeś decy­du­jąc się na zakup. Gdy­by wia­do­mość do Cie­bie nie dotar­ła – sprawdź spam – jeśli tam jej też nie będzie, napisz do mnie na adres

Przelewy24 powin­ny przy­słać na Two­je­go maila osob­ne, dodat­ko­we potwier­dze­nie reali­za­cji prze­le­wu (oczy­wi­ście jeśli taką for­mę płat­no­ści wybra­łeś) – gdy­by potwier­dze­nie nie dotar­ło, rów­nież skon­tak­tuj się ze mną. Jeśli już teraz wiesz, że nie uda­ło się zre­ali­zo­wać prze­le­wu klik­nij w ten link i ponów transakcję.

Pamię­taj też, że:

  • książ­ki nada­ję w cią­gu 3 kolej­nych dni robo­czych od dnia zaksię­go­wa­nia płat­no­ści – otrzy­masz ode mnie mailo­we potwier­dze­nie nada­nia książ­ki na wska­za­ny przez Cie­bie adres,
  • może się zda­rzyć tak, że kupu­ją­cy przed Tobą wyku­pią cały dostęp­ny nakład – w takiej sytu­acji zawsze daję znać, bo na nada­nie prze­sył­ki będziesz musiał wte­dy pocze­kać mak­sy­mal­nie 2 tygo­dnie (okres reali­za­cji dodruku)

Jeśli masz jesz­cze jakieś pyta­nia – zachę­cam do kon­tak­tu mailo­we­go pod adre­sem