GIODO zapowiada kontrole kancelarii prawnych

Pamię­ta­cie falę ata­ków ukie­run­ko­wa­nych na kan­ce­la­rie praw­ne? Na ich sku­tek doszło do wycie­ku danych pew­nej war­szaw­skiej kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej. Cała spra­wa zosta­ła bar­dzo szyb­ko i spraw­nie wyci­szo­na w mediach, co zgrab­nie opi­sał na swo­im blo­gu Kamil. Nato­miast wczo­raj Gene­ral­ny Inspek­tor Ochro­ny Danych Oso­bo­wych ogło­si­ła sek­to­ry, któ­re pod­da szcze­gól­nej kon­tro­li w tym roku. Wśród 5 pozy­cji zna­la­zły się… kan­ce­la­rie praw­ne. Oczy­wi­ste jest zatem, że to reak­cja samej GIODO na wyżej opi­sa­ne wyda­rze­nia. Dziś chciał­bym pod­jąć temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w kan­ce­la­riach praw­nych – adwo­kac­kich, rad­cow­skich, nota­rial­nych i paten­to­wych. Czy praw­ni­cy są przy­go­to­wa­ni na kon­tro­le? Dla­cze­go prze­cięt­ny czło­wiek powi­nien cie­szyć się z tej decy­zji GIODO? Zapra­szam do lektury.

czy­taj dalej »

Rzecz o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w usłudze hostingu

Poprzed­ni wpis na temat dzia­łań spół­ki świad­czą­cej usłu­gi pod mar­ką Fit and eat zna­lazł (co mnie cie­szy) odzew wśród czy­tel­ni­ków blo­ga. Dosta­łem maila pod­da­ją­ce­go w wąt­pli­wość kwe­stie zwią­za­ne z obo­wiąz­kiem powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, któ­re­go powi­nien (według mnie) doko­nać admi­ni­stra­tor Fit and eat względem hostin­go­daw­cy. Ja jed­nak obsta­ję przy swo­im i dziś przed­sta­wię nowe fak­ty w dys­ku­sji wśród praw­ni­ków oba­la­ją­ce argu­ment z tzw. for­mal­nej wykład­ni prze­pi­sów usta­wy o ochro­nie danych osobowych.

czy­taj dalej »