zamówienia dla instytucji publicznych

W związ­ku z zapy­ta­nia­mi insty­tu­cji publicz­nych infor­mu­ję, iż zmó­wie­nie książ­ki Pol­sko­ję­zycz­na spo­łecz­ność prze­stęp­cza zor­ga­ni­zo­wa­na w sie­ci dark­net jest moż­li­we na spe­cjal­nych warun­kach prze­wi­dzia­nych dla insty­tu­cji publicz­nych. Zamó­wie­nia mogą zostać zre­ali­zo­wa­ne poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści mailo­wej na adres

W tre­ści wia­do­mo­ści pro­szę o zło­że­nie zamó­wie­nie, poda­nie danych płat­ni­ka i upo­waż­nie­nie Wydaw­nic­twa do wysta­wie­nia fak­tu­ry na te dane. Zamó­wio­na w ten spo­sób pozy­cja zosta­nie nada­na pocz­tą wraz z fak­tu­rą VAT na kwo­tę 59 zł brut­to. Ter­min płat­no­ści na fak­tu­rze VAT dla insty­tu­cji publicz­nych wyno­si 30 dni.

Dane biblio­gra­ficz­ne pozycji:

pozy­cja w Prze­wod­ni­ku Biblio­gra­ficz­nym Biblio­te­ki Naro­do­wej: 2016/22104
numer ISBN:  978–83-942693–0‑2
wydaw­nic­two ICTLAW​.pl
miej­sce wyda­nia: Poznań
rok wyda­nia: 2016