zasady korzystania z bloga

Wszel­kie tre­ści publi­ko­wa­ne na blo­gu cyberprzestępczość.pl mają cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyj­ny i nie sta­no­wią jakiej­kol­wiek opi­nii lub pora­dy praw­nej. Tek­sty sta­no­wią jedy­nie odzwier­cie­dle­nie poglą­dów auto­ra, któ­ry zastrze­ga sobie pra­wo do ich zmiany.

Tre­ści publi­ko­wa­ne na blo­gu cyberprzestępczość.pl są udo­stęp­nia­ne na licen­cji Cre­ati­ve Com­mons Uzna­nie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utwo­rów zależ­nych 3.0 Pol­skaMożesz je zgod­nie z pra­wem kopio­wać, roz­po­wszech­niać, odtwa­rzać oraz wyko­ny­wać, jed­nak­że tyl­ko pod warun­kiem uzna­nia autor­stwa oraz ozna­cze­niem w spo­sób widocz­ny i jed­no­znacz­ny każ­dej kopii:

  • moim imie­niem i nazwi­skiem oraz
  • czy­tel­nym i jed­no­znacz­nym ozna­cze­niem źró­dła pocho­dze­nia tre­ści, np. „Niniej­szy tekst został ory­gi­nal­nie opu­bli­ko­wa­ny na blo­gu cyber​prze​step​czosc​.pl; https://cyberprzestepczosc.pl/szczegółowy-adres-odnośnika/.”

Ponad­to, jeśli chciał­byś wyko­rzy­stać jakie­kol­wiek tre­ści umiesz­czo­ne na blo­gu cyberprzestępczość.pl w spo­sób komer­cyj­ny, w celu uzy­ska­nia sto­sow­nej zgo­dy skon­tak­tuj się ze mną pod adre­sem