Ataki Sieciowe 2015

Ataki Sieciowe 2015Odpo­wie­dzial­ność cywil­na za świad­czo­ne usłu­gi wywia­du cyber­ne­tycz­ne­go – tak brzmi tytuł wystą­pie­nia, któ­re wygło­szę razem z mec. Woj­cie­chem Wyjat­kiem pod­czas kon­fe­ren­cji Ata­ki Sie­cio­we 2015 w Toru­niu. To wyda­rze­nie pew­nie już znasz i koja­rzysz – pisa­łem rok temu o poprzed­niej edy­cji. W tym roku, cho­ciaż już nie jestem orga­ni­za­to­rem, nie zabrak­nie mnie pod­czas kon­fe­ren­cji. Głów­ną tema­ty­ką kon­fe­ren­cji będą wycie­ki danych mają­ce miej­sce na sku­tek kom­pro­mi­ta­cji róż­nych roz­wią­zań – zarów­no sprzę­to­wych jak i pro­gra­mo­wych, ich skut­ki dla nas – w szcze­gól­no­ści ludzi żyją­cych w Pol­sce i pro­wa­dzą­cych tutaj przed­się­bior­stwa, oraz wszel­kie kon­se­kwen­cje praw­ne z tymi wyda­rze­nia­mi związane.

Wra­ca­jąc jed­nak do tema­ty­ki  moje­go wystą­pie­nia – usług wywia­du cyber­ne­tycz­ne­go. Dla zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści praw­ni­ków to total­na egzo­ty­ka i sajens­fik­szyn. Praw­da jed­nak jest nie­co inna – mamy w Pol­sce fir­my, któ­re z tego typu usług korzy­sta­ją. Mamy też przy­naj­mniej dwie orga­ni­za­cje, któ­re tego typu usłu­gi świad­czą (cho­ciaż nie mówią one o tym gło­śno). Takie usłu­gi rodzą cały sze­reg nie­zwy­kle cie­ka­wych zagad­nień praw­nych. W przy­pad­ku nie­po­wo­dze­nia i błęd­ne­go świad­cze­nia usłu­gi poja­wia­ją się olbrzy­mie ryzy­ka. Klien­ci takich agen­cji cyber­wy­wia­dow­czych są nara­że­ni na dostar­cze­nie błęd­nych infor­ma­cji. Agen­cje mogą poten­cjal­nie spo­wo­do­wać zwięk­sze­nie ryzy­ka, dopro­wa­dzić do wycie­ku danych, know-how czy w skraj­nym przy­pad­ku (któ­ry będzie­my ana­li­zo­wać jako auten­tycz­ne case stu­dy) do upad­ku przed­się­bior­stwa. Jak wte­dy dzia­łać? Jakie moż­li­wo­ści daje nam pra­wo? Na co uwa­żać przy tego typu umo­wach? Jaki kształt praw­ny powin­ny one mieć? No i oczy­wi­ście jak to dzia­ła w prak­ty­ce – o tym opo­wiem Wam za nie­ca­łe dwa tygo­dnie w Toruniu.

Zapo­wia­da się, że roz­mach orga­ni­za­cyj­ny wyda­rze­nia będzie w tym roku naj­więk­szy w histo­rii. Zapi­sy dla słu­cha­czy zosta­ły zamknię­te daw­no temu, a limit wyno­sił ponad 300 osób. Sam z wiel­ką przy­jem­no­ścią będę słu­chał tego, co mają do powie­dze­nia pozo­sta­li pre­le­gen­ci. Ser­ce rośnie gdy widze, że pro­jekt któ­ry kie­dyś sam pro­wa­dzi­łem żyje dalej i co naj­waż­niej­sze – z roku na rok jest coraz lep­szy! Wię­cej o samej kon­fe­ren­cji znaj­dzie­cie tra­dy­cyj­nie pod adre­sem www​.ata​ki​sie​cio​we​.umk​.pl

Leave a Reply