CONFidence 2018

Być może pamię­ta­cie, dwa lata temu mia­łem oka­zję być na CON­Fi­den­ce. To chy­ba naj­star­sza impre­za bran­ży cyber­sec w Pol­sce. Bra­łem w wyda­rze­niu udział w zamierz­chłych cza­sach, gdy byłem jesz­cze stu­den­tem, potem była wspo­mi­na­na edy­cja 2016 – obie dobrze wspo­mi­nam (tutaj jest rela­cja z CON­Fi­den­ce 2016). W 2018 r. oczy­wi­ście CON­Fi­den­ce obę­dzie się ponow­nie, tak­że w Kra­ko­wie – tym razem w Muzeum Lot­nic­twa Polskiego.

O czym będzie moż­na posłu­chać w tym roku? Cyber­prze­stęp­czość, testy pene­tra­cyj­ne, bez­pie­czeń­stwo w chmu­rze czy hako­wa­nie urzą­dzeń inter­ne­tu rze­czy – rów­nież samo­cho­dów. Zwłasz­cza to ostat­nie zapo­wia­da się inte­re­su­ją­co. Będą ludzie z Mozil­la, Kasper­skie­go, Micro­so­ftu i nie tyl­ko. Nie­ste­ty ja w tym roku nie mogę się wybrać, ale wybie­ra się Pau­li­na, z któ­rą od jakie­goś cza­su razem ze mną świad­czy usłu­gi praw­ne i któ­ra potem z wyda­rze­nia zda rela­cję z na blogu 🙂

Jeśli zatem szu­kasz napraw­dę cie­ka­we­go i kli­ma­tycz­ne­go wyda­rze­nia, gdzie dowiesz się cie­ka­wych rze­czy od ludzi od lat spe­cja­li­zu­ją­cych się w tema­ty­ce cyber­bez­pie­czeń­stwa – roz­waż udział w Confidence 🙂

Dla czy­tel­ni­ków cyberprzestępczość.pl mamy zniż­ki na bile­ty – wystar­czy pod­czas reje­stra­cji wpi­sać MP_cyber aby móc zaku­pić bilet 15% taniej 🙂

Reje­stra­cja i wię­cej infor­ma­cji o samym wyda­rze­niu na jego stro­nie internetowej »

 

Leave a Reply