Prezentacja z mojego wykład na UAM: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w przededniu rozpoczęcia stosowania

Wczo­raj na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu mia­łem oka­zję wygło­sić wykład Ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych w przeded­niu roz­po­czę­cia sto­so­wa­nia.

Wykład w zwię­zły spo­sób przed­sta­wił naj­waż­niej­sze zmia­ny wpro­wa­dza­ne przez ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych oso­bo­wych potocz­nie nazy­wa­ne RODO. Oczy­wi­ście nie pomi­ną­łem klu­czo­wej nowo­ści – kon­cep­cji rela­ty­wi­za­cji ochro­ny danych oso­bo­wych oraz podej­ścia opar­te­go na ryzy­ku w świe­tle zasa­dy neu­tral­no­ści tech­no­lo­gicz­nej przyj­mo­wa­nej przez RODO.

Bar­dzo cie­szę się, że w wyda­rze­niu wzię­ło udział napraw­dę spo­ro zain­te­re­so­wa­nych – byłem pozy­tyw­nie zasko­czo­ny fre­kwen­cją. Pra­gnę tak­że podzię­ko­wać Sto­wa­rzy­sze­niu „Europa.Unia.Polska” oraz Kołu Nauko­wu Kom­pa­ra­ty­sty­ki Praw­ni­czej dzia­ła­ją­ce­mu na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, któ­re zapro­po­no­wa­ły mi prze­pro­wa­dze­nie tego wykładu.

Poni­żej – zgod­nie z obiet­ni­cą daną na wykła­dzie – udo­stęp­niam slaj­dy wczo­raj wyko­rzy­sta­ne. Jeśli ktoś ma pyta­nia – zachę­cam do kon­tak­tu.

Leave a Reply