Ataki Sieciowe 2014

Dużo wody upły­nę­ło w rze­ce od moje­go osta­te­nie­go wpi­su. Pochła­nia­cza­mi cza­su sta­ły się naj­pierw ostat­nia sesja na moich stu­diach (już tyl­ko magi­ster­ka!), a potem orga­ni­za­cja Ata­ków Sie­cio­wych, czy­li naj­więk­szej w Pol­sce impre­zy doty­ka­ją­cej zagad­nień takich jak cyber­prze­stęp­czość i cyber­bez­pie­czeń­stwo, któ­rej to impre­zy jestem, mówiąc brzyd­ko, orga­ni­za­cyj­nym mózgiem. Wyda­rze­nie kie­ro­wa­ne jest do praw­ni­ków, infor­ma­ty­ków i spe­cja­li­stów z dzia­łów IT w przed­się­bior­stwach. To już 4 edy­cja Ata­ków, któ­re reali­zu­ję wraz z gru­pą moich dobrych Kole­ża­nek i Kole­gów z Koła Nauko­we­go, pod mery­to­rycz­ną opie­ką Pro­fe­so­ra Andrze­ja Adam­skie­go i na któ­re chciał­bym Cię ser­decz­nie zapro­sić! Naj­więk­szy­mi zale­ta­mi Ata­ków Sie­cio­wych nad inny­mi tego typu wyda­rze­nia­mi są nauko­wy cha­rak­ter – u nas nie ma miej­sca na rekla­my, nawet dla spon­so­rów(!), liczy się wie­dza i doświad­cze­nie – oraz nie­ko­mer­cyj­ny wymiar – sym­bo­licz­ne 100 zł za wstęp i peł­ną nie­za­leż­ność w tym, o czym i jak będzie­my mówić pod­czas wydarzenia.

Nie będę ukry­wał, że tego­rocz­na tema­ty­ka wyda­rze­nia to rów­nież wynik moich oso­bi­stych zain­te­re­so­wań i pasji – bez­pie­czeń­stwo infro­ma­cji, Advan­ced Per­si­stent Thre­ats i sieć darknet. 

Póki co naj­wię­cej na blo­gu pisa­łem o bez­pie­czeń­stwie infor­ma­cji w orga­ni­za­cjach. Cie­kaw­sze wystą­pie­nia poru­sza­ją­ce ten temat będą nale­ża­ły do p. Grze­go­rza Krze­miń­skie­go – Pre­ze­sa Insty­tu­tu Bez­pie­czeń­stwa i Infor­ma­cji, któ­ry opo­wie o czę­sto lek­ce­wa­żo­nym aspek­cie SZBI, a mia­no­wi­cie… ich fizycz­nej czę­ści! Czy­li łatwo dostęp­ne gniazd­ka sie­cio­we i tego typu pozor­nie bła­che spraw­ki, któ­re według napraw­dę boga­tych doświad­czeń Pana Grze­go­rza potra­fią pogrą­żyć nie­jed­ną organizację ;>
Dru­gie z war­tych pole­ce­nia wystą­pień doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji będzie nale­ża­ło do mec. Woj­cie­cha Wyjat­ka z Pozna­nia. Opo­wie on o tym jak zabez­pie­czać inte­re­sy praw­ne przed­się­bior­stwa w SZBI na bazie  bole­snych doświad­czeń prze­ży­tych przez jego wła­snych klien­tów. Uchy­la­jąc rąb­ka tajem­ni­cy – będą zbun­to­wa­ni admi­ni sie­ci fir­mo­wych, nad­mier­nie docie­kli­we dzia­ły IT oraz pra­cow­ni­cy nie mają­cy nicze­go do stracenia 😀

Oczy­wi­ście to nie wszyst­ko o czym będzie­my mówić – po wię­cej infor­ma­cji zapra­szam na www​.ata​ki​sie​cio​we​.umk​.pl - ofi­cjal­ną stro­nę wyda­rze­nia albo w ponie­dzia­łek na moje­go blo­ga – napi­szę jesz­cze coś o jed­nym pozo­sta­łych zagadnień.

Leave a Reply