Co to jest ten darknet?

Jeśli inte­re­su­jesz się bez­pie­czeń­stwem sie­cio­wym lub infor­ma­cji w jakim­kol­wiem wymia­rze, czy to praw­nym czy infor­ma­tycz­nym, prę­dzej czy póź­niej zadasz sobie pyta­nie – czym jest ten dark­net? O co tutaj w ogó­le chodzi?

Odpo­wia­da­jąc w skró­cie – to nie­in­dek­so­wa­na część sie­ci, któ­rą z wie­lu powo­dów naj­po­pu­lar­niej­sze wyszu­ki­war­ki, takie jak Google, nie umiesz­cza­ją w swo­ich wyni­kach, więc prze­cięt­ny Kowal­ski nigdy tam przez nie nie tra­fi (i o to wła­śnie cho­dzi, by tam nie tra­fił!). Odpo­wie­dzią nie­co bar­dziej roz­bu­do­wa­ną jest to, co powie­dzia­ła mi kie­dyś moja Narze­czo­na – „zawsze zasta­na­wia­łam się gdzie jest to całe sie­dli­sko tych cyber­prze­stęp­ców, gdzie oni han­dlu­ją tymi nar­ko­ty­ka­mi, kra­dzio­ny­mi kar­ta­mi ban­ko­wy­mi i wszyst­kim innym czym się tyl­ko da” – odpo­wie­dzią na jej wąt­pli­wo­ści był oczy­wi­ście darknet.

Nie będę Cię jed­nak póki co zasy­py­wał infor­ma­cja­mi na temat dark­ne­tu. Jeśli chcesz wie­dzieć wię­cej na ten temat to wpad­nij na orga­ni­zo­wa­ną prze­ze mnie i moje Kole­żan­ki i Kole­gów z Koła kon­fe­ren­cję Ata­ki Sie­cio­we. Inspi­ro­wa­ny bowiem tema­tem mojej magi­ster­ki posta­no­wi­łem zro­bić mały blok wystą­pień doty­czą­cy tema­ty­ki dark­ne­tu – w sumie uda­ło mi się prze­ko­nać do tego 8 osób, a jed­na zgło­si­ła się w ramach konkursu.

Tak więc już za tydzień i jeden dzień (blok o dark­ne­cie będzie we wto­rek 25tego mar­ca) na UMK będzie aż 10 wystą­pień doty­ka­ją­cych tej nie­po­ru­sza­nej prak­tycz­nie przez praw­ni­ków tema­ty­ki. Co cie­kaw­sze infor­ma­cje po kon­fe­ren­cji będę oczy­wi­ście komen­to­wał na blogu 🙂

Leave a Reply