Ataki Sieciowe 2016

Miło mi poin­for­mo­wać Czy­tel­ni­ków, iż pro­wa­dzo­ny prze­ze mnie blog objął patro­na­tem kon­fe­ren­cję Ata­ki Sie­cio­we 2016, któ­ra odbę­dzie się 5 i 6 kwiet­nia 2016 r. na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. O czym będzie kon­fe­ren­cja? Do kogo będzie adresowana?

Organizatorzy tegoroczną tematykę określili jako:

Grupę docelową konferencji określono następująco:

  • zwy­kli oby­wa­te­le oba­wia­ją­cy się o swo­ją pry­wat­ność w związ­ku z nowe­li­za­cją upraw­nień służb spe­cjal­nych (doko­na­ły tekst na ten temat znaj­dzie­cie na zaprzy­jaź­nio­nym blo­gu lawsec@net)
  • praw­ni­cy któ­rzy nie chcą skoń­czyć tak jak pew­na kan­ce­la­ria adwo­kac­ka z Wara­sza­wy, któ­rej zawar­tość ser­we­rów do dzi­siaj moż­na zna­leźć w sie­ci (pisa­łem o tym tutaj)
  • spe­cja­li­ści z zakre­su bez­pie­czeń­stwa IT chcą­cy trzy­mać rękę na pul­sie w tema­ty­ce cybersec.

Rejestracja

Wej­ściów­ka na impre­zę to koszt 150 zł (moż­na dostać fak­tu­rę i wrzu­cić sobie w kosz­ty). Koniecz­na jest uprzed­nia reje­stra­cja za pomo­cą for­mu­la­rza na stro­nie impre­zy, tj. ata​ki​sie​cio​we​.umk​.pl. Z doświad­cze­nia wiem, że im wcze­śniej tym lepiej – Orga­ni­za­to­rzy prę­dzej czy póź­niej, ale prak­tycz­nie zawsze – zamy­ka­ją rejestrację.

Czy ja się wybieram?

No jasne 🙂 impre­za z roku na rok sta­je się coraz bar­dziej doj­rza­ła. Jej pierw­sze edy­cje były czy­sto stu­denc­kim przed­się­wzię­ciem. Dziś kon­fe­ren­cja sta­ła się w zasa­dzie jed­nym  ze sztan­da­ro­wych tego typu wyda­rzeń adre­so­wa­nych zarów­no do praw­ni­ków jak i infor­ma­ty­ków w ska­li nasze­go kra­ju (o ile nie jedy­nym). Rów­nież sto­pień pro­fe­sjo­na­li­za­cji zapra­sza­nych pre­le­gen­tów regu­lar­nie się zwięk­sza – w impre­zie bio­rą udział przed­sta­wi­cie­le coraz bar­dziej klu­czo­wych w sek­to­rze nowych tech­no­lo­gii i bez­pie­czeń­stwa spół­ek (ATOS, Alle­gro, Kasper­sky) czy ludzie na poważ­nie zaj­mu­ją­cy się zagad­nie­nia­mi cyber­kon­flik­tów zbroj­nych – koman­do­si z NATO (to nie żart!). Już w ubie­głym roku poziom mery­to­rycz­ny wci­skał w ław­ki toruń­skie­go audy­to­rium. Ten rok zapo­wia­da się jesz­cze lepiej!

Nie wiem jesz­cze do koń­ca, czy będę miał przy­jem­ność bycia pre­le­gen­tem w tym roku – wzią­łem udział w ogło­szo­nym przez orga­ni­za­to­rów kon­kur­sie abs­trak­tów i zgło­si­łem temat wystą­pie­nia powią­za­ny z przy­go­to­wy­wa­nym prze­ze mnie dok­to­ra­tem. Mam nadzie­ję, że wpi­sze się w ocze­ki­wa­nia orga­ni­za­to­rów i jeśli ktoś z Was, dro­dzy czy­tel­ni­cy wybie­rze się do Toru­nia, to będzie­my mie­li oka­zję nie tyl­ko się spo­tkać, ale też będę miał oka­zję powie­dzieć Wam coś napraw­dę ciekawego.

Leave a Reply