Mikko Hypponen, Zakaria Rachid, Glenn ten Cate – CONFidence 2016

Czy­tel­ni­kom blo­ga obe­zna­nym bar­dziej ze świa­tem pra­wa niż IT nie­wie­le mogą mówić nazwi­ska w tytu­le. Ale tej tech­nicz­nej czę­ści są one już zapew­ne bar­dzo dobrze zna­ne. 19 i 20 maja 2016 r. odbę­dzie się w Kra­ko­wie CON­Fi­den­ce – mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja poświę­co­na tema­ty­ce IT secu­ri­ty – w szcze­gól­no­ści cyber­prze­stęp­czo­ści, bez­pie­czeń­stwu IT czy zagro­że­niom w sie­ci na pol­skim ryn­ku. Wyda­rze­nie bez dwóch zdań zna­ko­mi­te, odno­szą­ce się do naj­bar­dziej aktu­al­nych tren­dów. W jego toku wystę­po­wać będą wła­śnie wska­za­ni goście – uni­ka­to­wi wręcz spe­cja­li­ści w ska­li świa­to­wej (żeby poznać ich syl­wet­ki – klik­nij tutaj). Jeśli ktoś chce na poważ­nie zaj­mo­wać się tema­ty­ką cyber­bez­pie­czeń­stwa w biz­ne­sie – wypa­da wziąć udział. Mój blog obej­mu­je kon­fe­ren­cję patro­na­tem, a ja oczy­wi­ście wybie­ram się do Krakowa.

W tym roku zare­je­stro­wa­ło się już ponad 400 słu­cha­czy – to chy­ba naj­le­piej świad­czy o atrak­cyj­no­ści wyda­rze­nia. Jeśli myślisz o tym, by wziąć udział – orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li zniż­ki dla czy­tel­ni­ków blo­ga cyber​prze​step​czosc​.pl - możesz użyć kodu raba­to­we­go pod­czas reje­stra­cji: CONF16_cybercrime15. Zapła­cisz 15% mniej (czy­li 765 zł). Reje­stra­cja jest dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej konferencji.

Leave a Reply