Prawo ochrony danych osobowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Trud­no może w to uwie­rzyć, ale do tej pory jeśli spró­bo­wał­byś poszu­kać sen­sow­nych zajęć z pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, to nie­ste­ty ale nicze­go byś nie zna­lazł (albo ja szu­kać nie potra­fię?). Jako że gałę­zią tego pra­wa się pasjo­nu­ję od dłuż­sze­go cza­su, w prak­ty­ce rów­nież reali­zu­ję ogrom­ną ilość komer­cyj­nych zle­ceń doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych, posta­no­wi­łem spra­wę wziąć w swo­je ręce i zmie­nić. Skut­kiem tego jest uru­cho­mie­nie zapi­sów w ramach tzw. Uni­wer­sy­te­tu Otwar­te­go na UAM w Pozna­niu wykła­du pod tytu­łem „Pra­wo ochro­ny danych oso­bo­wych. Zaszczyt bycia oso­bą, któ­ra po raz pierw­szy ponie­sie kaga­nek oświa­ty doty­czą­cy danych oso­bo­wych na poznań­skim Uni­wer­sy­te­cie przy­pad­nie mi (jeśli przed­miot ruszy). Dzi­siaj trosz­kę wię­cej o tym, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po moich wykła­dach z pra­wa ochro­ny danych osobowych.

Co konkretnie będzie na kursie?

Wykła­dy będą mia­ły cha­rak­ter typo­wo mono­gra­ficz­ny – ozna­cza to, że uło­ży­łem pro­gram tak by oso­by, któ­re przez wykła­dów wysłu­cha­ją posia­da­ły prze­kro­jo­wą wie­dzę prze­cho­dzą­cą przez całą gałąź pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych. Przed­miot jest dedy­ko­wa­ny oso­bom, któ­re wcze­śniej nie mia­ły stycz­no­ści z pra­wem ochro­ny danych oso­bo­wych, albo stycz­ność taką mia­ły ale chcia­ły­by roz­bu­do­wać i upo­rząd­ko­wać swo­ją wie­dzę. Ochro­na danych oso­bo­wych to trud­na gałąź pra­wa, któ­re powo­li wymy­ka się tak napraw­dę byciem tyl­ko pra­wem i wyma­ga bar­dzo sze­ro­kiej, inter­dy­scy­pli­nar­nej wie­dzy. Kurs pozwo­li grun­tow­nie poznać pod­sta­wy zwią­za­ne z ochro­ną danych oso­bo­wych, będę też mówił spo­ro o prak­tycz­nych aspek­tach z któ­ry­mi spo­tka­łem się reali­zu­jąc róż­ne pro­jek­ty komer­cyj­ne. Na wykła­dzie będą też bar­dzo prak­tycz­ne kwe­stie zwią­za­ne z tym jak napraw­dę dzia­ła GIODO oraz to jakie są naj­częst­sze źró­dła problemów.

Po odby­ciu kur­su oso­by zain­te­re­so­wa­ne będą mia­ły moż­li­wość podej­ścia do egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje – i tutaj bar­dzo istot­na kwe­stia – ja go prze­pro­wa­dzam, ale same świa­dec­twa wysta­wia Uni­wer­sy­tet! Być może dla wie­lu osób będzie to tak­że oka­zja, by swo­ją wie­dzę potwier­dzić doku­men­tem wysta­wio­nym przez jed­ną z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych w kra­ju uczel­ni wyż­szych, jaką jest UAM.

Wykła­dów będzie 12 i ich tema­ty­ka zosta­ła prze­ze mnie usze­re­go­wa­na w spo­sób następujący:

 1. Histo­ria, poję­cie, przed­miot i zna­cze­nie pra­wa ochro­ny danych osobowych
 2. Pod­sta­wo­we poję­cia zwią­za­ne z pra­wem ochro­ny danych osobowych
 3. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych osobowych
 4. Gene­ral­ny Inspek­tor Ochro­ny Danych Oso­bo­wych – kim jest i jakie są jego zada­nia oraz obowiązki?
 5. Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych – kim jest i jakie są jego zada­nia oraz obowiązki?
 6. Admi­ni­stra­tor Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji – kim jest i jakie są jego zada­nia oraz obowiązki?
 7. Powie­rze­nie i pod­po­wie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych osobowych
 8. Prak­tycz­ne aspek­ty zwią­za­ne z zabez­pie­cza­niem danych osobowych
 9. Prak­tycz­ne aspek­ty kon­tro­li i audy­tu prze­twa­rza­nia danych osobowych
 10. Prak­tycz­ne aspek­ty ochro­ny danych oso­bo­wych w pro­gra­mach komputerowych
 11. Kon­se­kwen­cje praw­ne zwią­za­ne z naru­sze­niem reguł prze­twa­rza­nia danych osobowych
 12. Nad­cho­dzą­ca w 2018 roku euro­pej­ska refor­ma pra­wa ochro­ny danych osobowych

Kiedy i gdzie?

Wykła­dy będą odby­wać się co pią­tek, od godz. 19:00 do godz. 20:30 na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu (Col­le­gium Iuri­di­cum Novum). Jeśli jesteś więc spo­za Pozna­nia, to masz szan­sę spo­koj­nie doje­chać, nawet z bar­dziej odle­głych miej­sco­wo­ści. Pierw­szy wykład odbę­dzie się 24 mar­ca 2017 r., ostat­ni jest zapla­no­wa­ny na 23 czerw­ca 2017 r.

Czy mogę po prostu przyjść, czy muszę się zapisać?

Tak jak wspo­mi­na­łem wykła­dy będą pro­wa­dzo­ne w ramach Uni­wer­sy­te­tu Otwar­te­go, któ­ry jest dostęp­ny dla wszyst­kich ale wyma­ga uprzed­niej reje­stra­cji. Udział w wykła­dach jest nie­ste­ty odpłat­ny i w przy­pad­ku pro­wa­dzo­ne­go prze­ze mnie przed­mio­tu kosz­tu­je 250 zł. Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz na stro­nie Uni­wer­sy­te­tu Otwar­te­go.

Leave a Reply