Uruchamiam autorski wykład o cyberprzestępczości

Jeśli inte­re­su­jesz się tema­ty­ką cyber­prze­stęp­czo­ści i cyber­bez­pie­czeń­stwa, to dzi­siaj mam dla Cie­bie świet­ną wia­do­mość. Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza uru­cho­mił zapi­sy na mój autor­ski wykład z przed­mio­tu Cyber­prze­stęp­czość. O pra­wie i ciem­niej­szej stro­nie sie­ci. Przed­miot będę pro­wa­dził w ramach tzw. Uni­wer­sy­te­tu Otwar­te­go, a sam wykład będzie się odby­wał na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UAM w Pozna­niu. Całość nie będzie mia­ła cha­rak­te­ru typo­wo praw­ni­cze­go a inter­dy­scy­pli­nar­ny i będzie poru­sza­ła się na gra­ni­cy pra­wa, kry­mi­no­lo­gii i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. W dzi­siej­szym wpi­sie trosz­kę wię­cej na temat tego co przygotowałem.

Dla kogo?

For­ma Uni­wer­sy­te­tu Otwar­te­go ozna­cza, że wykła­dy będą otwar­te dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych – nie­za­leż­nie od tego czy odby­wa­li­ście jakieś stu­dia czy nie. Jedy­nym wymo­giem jest to, że musi­cie mieć skoń­czo­ne 16 lat (przy­naj­mniej tak wska­zu­je regulamin 🙂 )

Nie ma wyma­gań doty­czą­cych zna­jo­mo­ści pod­staw pra­wa czy innych dzie­dzin nauk, cho­ciaż jeśli ktoś jest praw­ni­kiem, to na pew­no zna­jo­mość pra­wa kar­ne­go mate­rial­ne­go pomo­że mu wycią­gnąć wię­cej z wykła­dów. Ale jeśli nie znasz się na pra­wie – nie powin­no być problemu.

O czym będą wykłady?

Wykła­dy będą w peł­ni autor­skie. Ich układ nie będzie opar­ty o jaki­kol­wiek pod­ręcz­nik czy czy­je­kol­wiek opra­co­wa­nie. Jest to po pro­stu wybór ze zba­da­nych prze­ze mnie zagad­nień doty­czą­cych feno­me­nu cyber­prze­stęp­czo­ści. Będę się w ich trak­cie dzie­lił wie­dzą, któ­rą zdo­by­łem zaj­mu­jąc się (rów­nież w prak­ty­ce) pasjo­nu­ją­cą mnie tema­ty­ką od 2010 roku.

Oso­ba, któ­ra weź­mie udział w kur­sie z tego przed­mio­tu uzy­ska pod­sta­wo­wą wie­dzę w zakre­sie mecha­ni­zmów zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem zja­wi­ska jakim jest cyber­prze­stęp­czość. Pozna też naj­now­sze tren­dy i to jakie zagro­że­nia obec­nie są na topie, a tak­że jak wyglą­da per­spek­ty­wa ofia­ry w pol­skich realiach. Całość będzie oczy­wi­ście osa­dzo­na w realiach pol­skie­go sys­te­mu prawa.

Wykła­dów łącz­nie będzie 12, a każ­dy jest prze­wi­dzia­ny na 90 minut. Podzie­li­łem już ich tema­ty­kę i będzie ona wyglą­dać następująco:

 1. Dark­net – gdzie i kto czai się po ciem­niej­szej stro­nie sieci?
 2. Naj­słyn­niej­si hake­rzy i klucz do suk­ce­su każ­de­go cyberprzestępcy.
 3. Histo­ria roz­wo­ju prze­stęp­czo­ści komputerowej.
 4. Advan­ced Per­si­stent Thre­ats i ran­som­wa­re – aktu­al­ne tren­dy w roz­wo­ju cyberprzestępczości.
 5. Zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py cyber­prze­stęp­cze na świe­cie, kryp­to­wa­lu­ty i pra­nie brud­nych pieniędzy.
 6. Pol­sko­ję­zycz­ne spo­łecz­no­ści prze­stęp­cze zor­ga­ni­zo­wa­ne w sie­ci dark­net.
 7. Mal­wa­re, spam, phi­shing i pharming.
 8. Bot­ne­ty, DDoS, IoT i kra­dzież toż­sa­mo­ści.
 9. Czte­rej jeźdź­cy info­ka­lip­sy – wpro­wa­dze­nie do tema­ty­ki zwal­cza­nia cyberprzestępczości.
 10. Pra­wo kar­ne mate­rial­ne w obli­czu cyber­prze­stęp­czo­ści i kra­jo­wy model zwal­cza­nia cyberprzestępczości.
 11. Wpływ pra­wa Unii Euro­pej­skiej i pra­wa oraz insty­tu­cji mię­dzy­na­ro­do­wych na model zwal­cza­nia cyberprzestępczości.
 12. Rola sek­to­ra pry­wat­ne­go w zwal­cza­niu cyberprzestępczości.

Kiedy i gdzie?

Pierw­szy wykład odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 20 mar­ca 2017 r., od godz. 18:30. Ostat­ni wykład będzie 19 czerw­ca 2017 r. Wszyst­kie wykła­dy będą wła­śnie w ponie­dział­ki od godz. 18:30 na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UAM w Pozna­niu (Col­le­gium Iuri­di­cum Novum)

Czy mogę po prostu przyjść, czy muszę się zapisać?

Tak jak wspo­mi­na­łem wykła­dy będą pro­wa­dzo­ne w ramach Uni­wer­sy­te­tu Otwar­te­go, któ­ry jest dostęp­ny dla wszyst­kich ale wyma­ga uprzed­niej reje­stra­cji. Udział w wykła­dach jest nie­ste­ty odpłat­ny i w przy­pad­ku pro­wa­dzo­ne­go prze­ze mnie przed­mio­tu kosz­tu­je 250 zł. Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz na stro­nie Uni­wer­sy­te­tu Otwar­te­go.

Leave a Reply