Zostałem magistrem prawa!

Dziś nie­co oso­bi­ście. Otóż w ubie­gły pią­tek otrzy­ma­łem tytuł magi­stra i zakoń­czy­łem stu­dia praw­ni­cze. Tro­chę szko­da było mi wypro­wa­dzać się z Toru­nia, bo jest napraw­dę pięk­nym mia­stem i będę je bar­dzo dobrze wspo­mi­nał. Nato­miast dziś mogę już Tobie zdra­dzić tajem­ni­cę, że moje przy­szłe życie zawo­do­we zwią­żę z Pozna­niem 🙂 Pol­sko­ję­zycz­na spo­łecz­ność prze­stęp­cza zor­ga­ni­zo­wa­na w sie­ci dark­net - tak osta­tecz­nie brzmiał temat mojej pra­cy magi­ster­skiej. O czym ona jest? O cyber­prze­stęp­cach w sie­ci Tor, forach Polish Board & Mar­ketToRe­pu­blic, Pol­skiej Ukry­tej Wiki i nie tyl­ko. Czy­li gene­ral­nie o tzw. cyber­prze­stęp­czo­ści trze­ciej generacji.

Temat, któ­ry poru­szy­łem nigdy wcze­śniej nie był przez żad­ne­go praw­ni­ka bra­ny na warsz­tat. Zmu­si­ło mnie to więc do zro­bie­nia badań na żywych orga­ni­zmach, jaki­mi było Polish Board & Mar­ket oraz jego głów­ny następ­ca ToRe­pu­blic. Samy­mi szcze­gó­ła­mi nie będę Cię zanu­dzał, ale wyma­ga­ło to spo­rej aktyw­no­ści z mojej stro­ny na forach po tej ciem­niej­szej stro­nie sie­ci. Do jakich wnio­sków dosze­dłem? Ano takich, że fora te gene­ral­nie moż­na uznać za zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py prze­stęp­cze w świe­tle pol­skie­go pra­wa kar­ne­go, trze­ba tyl­ko wie­dzieć jak się do tego zabrać ;> Nie ma zresz­tą w takim wnio­sku nic nad­zwy­czaj­ne­go, gdyż to co dzie­je się pod­czas pro­ce­sów sądo­wych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych tyl­ko ten stan rze­czy potwier­dza (napi­szę wię­cej o tym w jed­nej z kolej­nych notek). Osta­tecz­nie więc cie­szę się, że na pyta­nie to uda­ło mi się odpo­wie­dzieć i to w spo­sób, któ­ry zda­je się doce­nił mój Pro­mo­tor – Pro­fe­sor Andrzej Adam­ski oraz recen­zent mojej pra­cy – Pro­fe­sor Marian Filar. Sama pra­ca tak napraw­dę wypro­wa­dzi­ła całą masę zna­ków zapy­ta­nia. Uda­ło się bowiem mi spre­cy­zo­wać sze­reg pytań i zagad­nień, któ­re by na nie odpo­wie­dzieć w spo­sób roz­trop­ny wyma­ga­ją chy­ba całe­go sze­re­gu mono­gra­fii nauko­wych. Pozor­nie bowiem odpo­wie­dzi na pyta­nia takie jak oce­na Bit­co­ina w Pol­skim pra­wiewpływ śro­do­wi­ska cypher­pun­ko­we­go na migra­cję cyber­prze­stęp­ców do powo­li rodzą­cej się tzw. kryp­to­prze­strze­ni, czy w ogó­le powią­za­nie cypher­pun­ków z obec­nie funk­cjo­nu­ją­cy­mi zor­ga­ni­zo­wa­ny­mi gru­pa­mi cyber­prze­stęp­czy­mi w sie­ciach dark­netzja­wi­sko hak­ty­wi­zmu w sto­sun­ku do Kon­wen­cji z Paler­mo moż­na zna­leźć nawet i na blo­gach o tema­ty­ce pokrew­nej do moje­go. Pew­nie, że faj­nie to w kil­ku zda­niach wyja­śnić i odpo­wie­dzieć na te pyta­nia, ale wierz­cie mi – rze­tel­nie w ten spo­sób się tego nie da. Ja na pyta­nie doty­czą­ce samej kla­sy­fi­ka­cji kar­no­praw­nej PBM, ToRe­pu­blic i PUW odpo­wia­dam na 130 stronach 😉

PS

Teraz mam nadzie­ję, że wresz­cie będę mógł tutaj pisać i dzie­lić się z Tobą  wie­dzą czę­ściej niż do tej pory 😉

3 komentarze do “Zostałem magistrem prawa!”

Leave a Reply